Welkom op onze website, de Hersteld Hervormde Gemeente van Sirjansland, een gemeente van de Heere Jezus Christus. U treft hier informatie over de gemeente (het gemeente zijn) en de diverse activiteiten in onze gemeente.

U kunt hier informatie vinden over de wekelijkse activiteiten en de kerkdiensten, waar u van harte welkom bent!

Het adres van het kerkgebouw is Ooststraat 16, 4306 AC te Nieuwerkerk
het adres van het verenigingsgebouw de Hoeksteen is Ooststraat 2, 4306 AC te Nieuwerkerk


De diensten zijn te volgen via de livestream en de kerkomroep. U kunt thuis de diensten volgen via de bekende kanalen (kerkomroep en livestream YouTube).

Digitale collecte_ Kijk dienst mee_

Wij geloven en belijden:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3 vers 16

Meer...
Als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk aanvaarden wij de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Wij geloven en weten dat God Zichzelf in Zijn Woord (de Bijbel [1]) aan mensen bekendmaakt. Hij heeft onze zaligheid op het oog. De kern van de Bijbelse boodschap vindt u in één van de meest bekende teksten uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe. Kort samengevat geloven wij: – Er is één God Die alles schiep; – God bestaat in Drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest; – De mens is geschapen om God te kennen, lief te hebben en te eren; – Elk mens heeft gezondigd en verdient de eeuwige straf in de hel; – God heeft in Zijn barmhartigheid Zijn Zoon Jezus Christus gezonden, om zondaren zalig te maken; – Jezus werd voor zondaren gekruisigd, stond op uit de dood, en voer op naar de hemel; – Alleen de Heilige Geest brengt mensen tot het geloof en zij die in Christus geloven worden door God aangenomen en gaan naar de hemel; – Jezus zal eenmaal terugkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. – Het evangelie wordt verkondigd met bevel van geloof en bekering. In de prediking zal in alle eerlijkheid en scherpte aan de orde komen de verlorenheid en vijandschap van de mens tegen God. Niet minder zal verkondigd worden Gods grondeloze barmhartigheid en Zijn liefde tot verloren zondaren. Wij voelen ons in het bijzonder verbonden met christenen van de gereformeerde leer en traditie, zoals die verwoord is in de Heidelbergse Catechismus [2] (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis [3] (1561) en de Dordtse Leerregels [4] (1619). Daarnaast zijn er ook drie katholieke (algemene) belijdenisgeschriften, de Twaalf Artikelen van het geloof [5], de Geloofsbelijdenis van Nicea [6] en de Geloofsbelijdenis van Athanasius [7]. Op een duidelijke manier verwoorden de belijdenisgeschriften de kernzaken van het christelijk geloof.